Tokyo Food Page
Hyogo Waku Waku Kan/
Yurakucho: Antenna
shop
₯6273-4133
€Data
Some of the special-
ty foods at this
tiny prefectural
antenna shop include
frozen akashiyaki (a
local variation on
takoyaki), frozen
pork buns, and
charcoal-grilled
sardines. There are
three types of Aka-
shi craft beers on
sale, but less sake
than you might ex-
pect.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Yura-
kucho 2-10-1, Tokyo
Kotsu Kaikan B1F. 
Open 10am-7pm daily.

 Tokyo Food top