Tokyo Food Page
Akita Furusato-Kan/
Yurakucho: Antenna
shop
₯3214-2670
€Data
An impressive selec-
tion of local Akita
Prefecture sake is
the main reason to
visit this crowded
retail shop, one of
a dozen antenna
shops located in the
same building. They
also sell ready-made
kits for preparing
kiritambo - a type
of nabe stew famous
in the region - as
well as rice and
rice cakes, chicken
meatballs, pear and
grape juices, natto,
pickles, honey, miso
and black garlic.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Yura-
kucho 2-10-1, Tokyo
Kotsu Kaikan 1F. 
Open 10am-7pm daily.

 Tokyo Food top