Tokyo Food Page
Hokkaido Dosanko
Plaza/
Yurakucho: Antenna
shop
₯5224-3800
€Data
This large and very
busy prefectural
antenna shop offers
a good selection of
Hokkaido specialty
foods, such as a
full range of Royce
chocolates (includ-
ing their "nama"
refrigerated varie-
ties); freshly made
croquettes in as-
sorted flavors;
roast corn; corn-
flavored chocolates;
soup curry and
"white curry";
yogurts, ice cream
and other dairy
items; wines; and
tomato juices.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Yura-
kucho 2-10-1, Tokyo
Kotsu Kaikan 1F. 
Open 10am-8pm daily.

 Tokyo Food top