Tokyo Food Page
Fujinokuni
Yamanashi-kan/
Nihonbashi: Antenna
shop
₯3241-3776
€Data
Yamanashi is Japan's
most productive
winemaking region,
and you'll find a
good selection of
local wines at this
prefectural antenna
shop, along with
specialty food prod-
ucts such as fruit
jams and juices.
Depending on the
season they might
offer fresh garlic
and grapes, pork
sausages and jerky,
peach and grape
juices, umeboshi,
and several types of
local craft beer.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Nihonba-
shi 2-3-4, Nihonba-
shi Plaza Bldg 1F.
 Open 11am-7:30pm
daily.
 Tokyo Food top