Tokyo Food Page
Yakuoji Cafe/
Ushigome-Yanigicho:
Coffee shop
₯3269-0575
€Data
An artsy little
neighborhood cafe
serving espresso
beverages, drip
coffee of the day,
and matcha. Lunches
run Y500-1000, and
they also roast
their own beans, on
sale from Y450/100g.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Ichi-
gaya Yakuojicho 66.
 Open 8:30am-8pm
(Sun 11:30-7).
Closed Saturdays.
 Tokyo Food top