Tokyo Food Page
Nikko Asia Shokuhin/
Ikebukuro: Retail
₯3988-0575
€Data
A multi-story ethnic
supermarket covering
all your Taiwanese-
ingredient needs,
from fermented bean
curd and dried
tangerine peel to
fresh vegetables and
frozen dim sum.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku, Nishi-
Ikebukuro 1-37-2. 
Open 11am-11:30pm
daily.
 Tokyo Food top