Tokyo Food Page
Suzunari/
Yotsuya 3-chome:
Kaiseki
₯3350-1178
€Data
This tiny, Michelin-
starred kaiseki
restaurant offers
good value for mon-
ey, with prix-fixe
menus starting
around Y5000. Coun-
ter seats are the
best; other areas
can get smoky.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Ara-
kicho 7.  Open 6-
11pm (LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top