Tokyo Food Page
Code Kurkku Cafe/
Yoyogi: Coffee shop
¥6300-5392
¤Data
Part of the Yoyogi
Village eco-friendly
shopping complex,
the former "Roots
and Beat" cafe
serves good coffee
made from organic,
sustainably grown,
fair-trade beans.
Beans are also
available to go.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Yoyogi
1-28-9.  Open 9am-
8pm daily.
 Tokyo Food top