Tokyo Food Page
Yoshimoto/
Nishi-Shinjuku:
Izakaya
₯3348-9658
€Data
The "kikizake set,"
or sake tasting
flight, is a great
invention - instead
of just one kind of
sake you get to try
three different
varieties at the
same time, comparing
flavors and aromas
as you sip your way
through smaller-
sized glasses. Some
izakaya offer basic
starter-level
flights aimed at
sake neophytes (e.g.
sweet vs. dry vs.
cloudy), but Yoshi-
moto takes it to
another level en-
tirely, with more
than a dozen tasting
flights designed to
appeal to sake afi-
cionados. It's an
excellent opportu-
nity to explore a
lot of different
brews in one evening
without falling
over, especially if
you come with a
group and share.

The kikizake sets
here are organized
according to themes
- three sake from
the same prefecture,
or from the same
brewery, or made
with the same rice.
There are usually a
few special seasonal
selections as well,
and most flights are
priced from Y880-
1100. Although it
may be tempting to
try them all, the
regular sake selec-
tion - some seventy
labels - is also
worth checking out,
particularly the
limited-edition
seasonal specials.

The food menu is
fairly straightfor-
ward izakaya fare,
and takes a back
seat to the drinks.
Our summer vegetable
tempura was the
highlight of a re-
cent visit, and the
sashimi platter and
satsuma-age fritters
were also decent.
Adventurous diners
might want to try
some of Yoshimoto's
"chinmi," unusual
delicacies such as
fermented fish guts
and bee larvae which
you can order in
sets of three tiny
but pungent dishes.

The restaurant is
divided into a con-
vivial counter area
and a plainly deco-
rated tatami room
with horikotatsu,
which unfortunately
can get smoky at
times. Budget around
Y5000-7000 for ample
food and drink.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 1-13-
3, Nishi-Shin Bldg
3F.  Open 5-10:
30pm (LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top