Tokyo Food Page
Moremore/
Nishi-Shinjuku 5-
chome: Okinawan
₯5354-5052
€Data
A lively late-night
drinking spot with
down-to-earth Oki-
nawan fare at very
reasonable prices;
budget around Y2500
for food and drinks
in the evening, or
Y500 for lunch. They
also serve Blue Seal
ice cream.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 4-3-
11.  Open noon-3am
(LO) daily.
 Tokyo Food top