Tokyo Food Page
Sekai no Yamachan/
Ikebukuro: Izakaya
₯5950-0747
€Data
One of Nagoya's most
popular izakaya
chains, Yamachan
serves regional
delicacies such as
spicy fried chicken
wings and miso-based
stews, all at very
reasonable prices.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku,
Minami-Ikebukuro 1-
16-20, Nukariya Bldg
B1F.  Open 5-11:
30pm (LO) daily.
 Tokyo Food top