Tokyo Food Page
Naginicai/
Nishi-Shinjuku:
Ramen
₯3365-0296
€Data
This relaxed second-
floor branch of the
Nagi chain offers an
evening menu of
izakaya-style side
dishes to nibble on
with drinks, includ-
ing a "ramen-shop
omelet" and gyoza
topped with rata-
touille. The limited
ramen offerings in
the evening are
quite unusual - a
tasty shellfish
ramen made with
steamed mussels and
clams as well as
ramen topped with
grilled cheese. At
lunchtime they serve
tsukemen, including
some unique, very
wide lasagna-esque
noodles.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 7-13-
7.  Open 6-11:
30pm. Closed 3rd
Sunday.
 Tokyo Food top