Tokyo Food Page
Nakamoto/
Nishi-Shinjuku:
Ramen
₯3363-3321
€Data
The tanmen noodles
here are very spicy,
but the soup has a
depth of flavor the
goes beyond one-note
hotness. You can
pick from several
variations, with
different levels of
spiciness.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 7-8-
11, Biwara Bldg B1F.
 Open 9am-2:30am
daily.
 Tokyo Food top