Tokyo Food Page
Myondon Norimaki/
Koenji: Korean
₯3316-8866
€Data
With its overhead
backlit menus and
unpretentious fur-
nishings, this late-
night joint looks
like a cross between
a fast-food stand
and a Chinese noodle
shop. Posters and
framed photos of
Korean boy bands
decorate the walls,
and nonstop K-Pop
plays in the back-
ground.

The unusual special-
ty of the house is
Korean futomaki -
fat sushi rolls
filled with vegeta-
bles, bulgogi,
cheese, kimchee,
glutinous black rice
- some ten varia-
tions in all, in-
cluding a sampler
set if you can't
decide.

Rounding out the
menu are plenty of
Korean standards
(and a few not-so-
standards) - nice
garlicky gyoza dump-
lings, chijimi pan-
cakes, bibimba and
other rice dishes,
chige stews, a page
of noodle dishes -
with makkoli, soju
and beer to drink.
Prices are cheap,
and everything on
the menu is ready to
take out.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Suginami-ku,
Koenji-Minami 4-25-
4.  Open 11am-3am
daily.
 Tokyo Food top