Tokyo Food Page
Kaijin/
Shinjuku: Ramen
₯3356-5658
€Data
The delicate but
flavorful very
seafood-based shio
broth at this ramen
shop is made from
the catch of the day
- a mix of several
types of fish in
season. Equally
unusual are the
toppings - chicken
meatballs and shrimp
balls along with
shiso leaf.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-35-7, Sanraku
Bldg 2F.  Open
11am-3, 4:30-11pm
daily.
 Tokyo Food top