Tokyo Food Page
Inosho/
Nerima-ku: Ramen
₯3997-1631
€Data
Seriously spicy
ramen in a fish-
based soup is the
specialty at this
highly rated shop.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Nerima-ku, Shaku-
jimachi 3-25-21,
Lion's Plaza B1F. 
Open 11am-3, 5:30-
11:30pm daily.
 Tokyo Food top