Tokyo Food Page
Ganko/
Ikebukuro: Ramen
₯unlisted
€Data
Ganko's shio ramen
uses a closely
guarded family reci-
pe. If the soup
isn't perfect on a
particular day they
might be closed.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku,
Higashi-Ikebukuro 1-
13-12.  Open 11:
30am-3, 6-10pm
daily.
 Tokyo Food top