Tokyo Food Page
Wired Cafe Atre
Kichijoji/
Kichijoji: Cafe
₯0422-22-2168
€Data
Coffee, wireless
internet access and
good food from the
popular Wired Cafe
chain.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Kichijoji Minamicho
1-1-24, Atre Kichi-
joji 2F.  Open
10am-10pm daily.
 Tokyo Food top