Tokyo Food Page
Toriyoshi (Omori)/
Omori: Yakitori
₯5764-5533
€Data
Spicy chicken wings,
yakitori and Nagoya
miso specialties.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Ota-ku, Omori-Kita
1-6-16, Atre Omori
2, 4F.  Open 4pm-
midnight daily.
 Tokyo Food top