Tokyo Food Page
Toriyoshi/
Ebisu: Yakitori
¥6415-0785
¤Data
A popular yakitori
chain known espe-
cially for their
signature spicy
chicken wings, To-
riyoshi stay ahead
of the curve by
offering an appeal-
ing selection of
seasonal items and
original dishes,
such as maitake
tempura and seafood
salad wrapped in
spicy kimchee. Bud-
get around Y3000 for
food and drink at
dinnertime.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Ebisu-
Nishi 1-7-3, Zain
Ebisu 5F.  Open
4pm-midnight daily.
 Tokyo Food top