Tokyo Food Page
Bakuro/
Kanda: Kyushu
₯3253-8348
€Data
The food menu at
this casual izakaya
is built around
horsemeat - you can
enjoy it raw,
grilled yakiniku-
style, stewed,
smoked or served as
sausages. There's
also standard
Kyushu-style izakaya
fare - raw and
grilled seafood,
satsuma-age fish-
cakes and so on -
and a menu of sake
and shochu to go
with it all. Budget
around Y3000 at
dinnertime.
[Go to branch re-
view]

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Uchi-
Kanda 3-4-8.  Open
5-11pm. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top