Tokyo Food Page
Wired Cafe Shinjuku
Lumine/
Nishi-Shinjuku: Cafe
₯3349-1213
€Data
Coffee, wireless
internet access and
good food from the
popular Wired Cafe
chain.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-38-2, Shinju-
ku Lumine 2, 6F. 
Open 10am-9:30pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top