Tokyo Food Page
Katsukura/
Shin-Yokohama:
Tonkatsu
¥045-470-2831
¤Data
One of the best of
the tonkatsu chains,
Kyoto-based Katsuku-
ra offers nice side
dishes like yuba
(tofu-skin) cro-
quettes and excel-
lent Kyoto-style
pickles. And they're
open all afternoon
if you need a late
lunch.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Kohoku-ku, Yokoha-
ma, Shin-Yokohama 2-
100-45, Cubic Plaza
Shin-Yokohama 9F. 
Open 11am-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top