Tokyo Food Page
Ume no Hana/
Ueno: Tofu
₯3834-7712
€Data
A tofu and yuba
specialty restaurant
with branches
throughout Japan.
Full-course dinners
range from Y3600;
lunch from Y1900.
Take-out bento are
also available.
[Go to branch re-
view]

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Ueno 1-
20-11, Suzunoya Bldg
5F.  Open 11am-3,
5-9pm (LO) daily.
 Tokyo Food top