Tokyo Food Page
Paprika.hu/
Shirokane-Takanawa:
Hungarian
₯6277-2037
€Data
Traditional Hungar-
ian cooking and a
good selection of
Hungarian wines.
Main dishes range
from Y1200-1600.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Taka-
nawa 1-1-11.  Open
11:30am-2, 5:30-
11pm. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top