Tokyo Food Page
Toriyoshi/
Jiyugaoka: Yakitori
₯5726-0855
€Data
The Jiyugaoka branch
of a popular Kichi-
joji chicken spe-
cialty shop.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Meguro-ku, Jiyu-
gaoka 2-10-8, Jiyu-
gaoka NK Bldg 3F. 
Open 4-11pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top