Tokyo Food Page
Toriyoshi/
Kawasaki: Yakitori
¥044-223-5102
¤Data
Spicy chicken wings,
yakitori and Nagoya
miso specialties.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Kawasaki-ku, Kawa-
saki, Ogawacho 5,
SFP Kawasaki Bldg
2F.  Open 4-11pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top