Tokyo Food Page
Katsukura/
Shinjuku: Tonkatsu
¥5361-1878
¤Data
Besides the usual
tonkatsu they offer
variations like
deep-fried shrimp
and scallops, yuba
(tofu skin) cro-
quettes, and nice
side dishes like
chawanmushi, tofu
salad and kakuni
stewed pork. The
original shop is in
Kyoto.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Senda-
gaya 5-24-2, Times
Square 14F.  Open
11am-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top