Tokyo Food Page
Shutei Kikuhime/
Shimbashi: Izakaya
₯3597-1515
€Data
Managed by the fa-
mous Kikuhime sake
brewery in Ishikawa
Prefecture, this
izakaya showcases
Kikuhime sake and
shochu. You can try
twenty-one types of
Kikuhime sake, plus
a few more seasonal
specials, as well as
four types of sho-
chu. Prix-fixe din-
ners are Y6000, and
there's a big a la
carte menu of sashi-
mi and other sake-
drinking snacks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Shimba-
shi 2-15-17.  Open
5-10:30pm. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top