Tokyo Food Page
Thong/
Yaesu: Thai
₯3217-3811
€Data
A reasonably priced
menu of Thai stan-
dards served in a
pleasant dining
space. Lunch sets
(until 3pm) from
Y850 and prix-fixe
dinners from Y2880.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Maru-
nouchi 1-11-1, PCP
Marunouchi B1F. 
Open 11am-3, 5-10pm
(LO; 1hr earlier
Sat/Sun) daily.
 Tokyo Food top