Tokyo Food Page
Kitchen Nankai/
Jimbocho: Yoshoku
₯3292-0036
€Data
Addictive pork cut-
let curry served
with a dark, spicy
sauce is the signa-
ture dish at this
very old-fashioned
counter shop. Cur-
ries start at around
Y580; the cutlet
curry is Y780.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Kanda
Jimbocho 1-5. 
Open 11:15am-4, 4:
45-8pm. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top