Tokyo Food Page
Kosaku Honten/
Kofu: Izakaya
ฅ055-233-8500
คData
Hoto noodles, horse
meat and other local
Yamanashi delicacies
are served at this
popular izakaya.
ฅPhoto
ฅGoogle Map
ฅMap for AU phones
ฅMap for DoCoMo
ฅNearest restau-
rants

ฅNearest cafes/
bars


Kofu City, Maru-
nouchi 1-7-2. [walk
south 1 min. from JR
Kofu South exit;
it's on the left.
Kofu is 90 min. from
Shinjuku ]
 Open 11am-9:20pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top