Tokyo Food Page
Echikatsu/
Yushima: Shabu-shabu
¥3811-5293
¤Data
The first-rate su-
kiyaki and shabu-
shabu at Echikatsu
are made with Matsu-
zaka beef and served
in a beautiful set-
ting with tradition-
al architecture
elements amid lovely
Japanese gardens.
There are private
tatami rooms range
for anywhere from
two to eighty peo-
ple, and English-
language menus are
provided. Sukiyaki
from Y7000 and
shabu-shabu from
Y9000.
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Bunkyo-ku, Yushima
2-31-23.  Open 5-
9pm (LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top