Tokyo Food Page
Hirata Bokujo/
Nihonbashi: Tonkatsu
₯6214-3129
€Data
The gourmet tonkatsu
here is made from
tasty premium hybrid
pork from a small
farm in Yamagata.
Katsu sets are
priced Y1400-2500,
and full-course pork
shabu-shabu dinners
are Y4500-7500.
Lunch starts at
Y1000.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Nihonba-
shi 1-4-1, Coredo
Nihonbashi 4F. 
Open 11am-2:30, 5-
10pm (LO) daily.
 Tokyo Food top