Tokyo Food Page
Taku/
Nishi-Azabu: Sushi
₯5774-4372
€Data
It's unusual to find
high-quality sushi
like this outside
Ginza, but here it's
presented in a mod-
ern dining room with
late-night hours.
They also serve
French wines as an
alternative to sake;
wines from Y1000/
glass or Y10,000-
Y150,000/ bottle.
Budget around Y18,
000 for dinner.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Nishi-
Azabu 2-11-5. 
Open 6pm-2am. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top