Tokyo Food Page
Komeraku/
Shiodome: Japanese
₯3572-6621
€Data
Choose from over 30
varieties of chazuke
- with both katsuo-
and pork-based broth
- at this modest
little budget shop.
Side dishes and
drinks are served in
the evening, plus
chazuke-centered set
meals like pork
shogayaki. Take-out
is available.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku,
Higashi-Shimbashi 1-
9-1, Pedi Shiodome
2F.  Open 11am-
11pm daily.
 Tokyo Food top