Tokyo Food Page
Toriyoshi/
Yokohama Sta.:
Yakitori
₯045-322-3833
€Data
Peppery chicken
wings and other
creative chicken
cuisine from this
popular chain. Bud-
get around Y3000 at
dinnertime.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Nishi-ku, Yokoha-
ma, Kita-Saiwai 1-1-
13, Comfort 178, 7F.
 Open 4-11pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top