Tokyo Food Page
Shimanekan/
Mitsukoshimae:
Antenna shop
₯3548-9511
€Data
[UPDATE: Shimanekan
is closed for reno-
vation, and will
reopen in February
2018.] Sake and
foodstuffs from
Shimane-ken, in the
far northwest corner
of Honshu, can be
purchased here. The
attached restaurant
(called Mondo)
serves good regional
cuisine and sake.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Nihonba-
shi Muromachi 1-5-3.
[across the street
from Mitsukoshi
dept. store]
 Open 10:30am-7pm
daily.
 Tokyo Food top