Tokyo Food Page
Shimanekan/
Mitsukoshimae:
Antenna shop
₯3548-9511
€Data
Sake and foodstuffs
from Shimane-ken, in
the far northwest
corner of Honshu,
can be purchased
here. The attached
restaurant (called
Mondo) serves good
regional cuisine and
sake.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Nihonba-
shi Muromachi 1-5-3.
[across the street
from Mitsukoshi
dept. store]
 Open 10:30am-7pm
daily.
 Tokyo Food top