Tokyo Food Page
Kuro Usagi/
Kojimachi: Okinawan
₯3263-2188
€Data
The "black rabbit"
is a lively after-
work pub serving
tasty Okinawan food
and drink (especial-
ly their stir-fry
dishes). Prices run
around Y500-700 for
small dishes. Lunch
ranges from Y680-
Y1100 and includes
unusual dishes like
goya-champuru curry.

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Kojim-
achi 4-8, B1F. 
Open 11am-2:30, 5:
30-10pm (LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top