Tokyo Food Page
Hibiki (Nomura
Bldg)/
Nishi-Shinjuku:
Izakaya
₯5909-7180
€Data
This upscale
izakaya-dining bar
serves excellent
grilled chicken and
nice fresh fish,
complemented by a
good sake and shochu
list. The interior
is tasteful, with
blond wood furnish-
ings, an open kitch-
en and a big open
bar area. The pano-
ramic view from the
49th floor is an
added bonus.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 1-26-
2, Shinjuku Nomura
Bldg. 49F.  Open
11:30am-3, 5-11pm
daily.
 Tokyo Food top