Tokyo Food Page
Mantenboshi/
Marunouchi: Yoshoku
₯5288-7070
€Data
Mantenboshi serves a
full range of clas-
sic and updated
yoshoku dishes,
including a fancy
version of omu-rice
- an omelette filled
with fried rice
flavored with ketch-
up, as the English-
language menu help-
fully explains. The
fried-rice filling
is dotted with bits
of crunchy vegeta-
bles, sweet green
peas and very fla-
vorful mushrooms,
while the omelette
casing is topped
with a savory brown
sauce and big
shrimps that
wouldn't be out of
place in a Chinese
stir-fry. It all
adds up a surpris-
ingly exotic flavor
combination - cer-
tainly not your run-
of-the-mill ome-
lette.

The omu-rice is
Y1150 at lunchtime,
or you can get it as
half of a "one plate
mix" (Y2000), which
also includes your
choice of beef cur-
ry, fried prawn,
stuffed cabbage,
crab croquettes,
seafood pilaf, Ham-
burg steak, or fried
oysters in season.
There are several
other lunch spe-
cials, served all
afternoon until 5pm.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Maru-
nouchi 2-4-1, Maru-
nouchi Bldg. 5F. 
Open 11am-10:30pm
daily.
 Tokyo Food top