Tokyo Food Page
Izuchiku/
Yoga: Shojin-ryori
₯3700-4661
€Data
The Tokyo branch of
a famous temple
restaurant in Kyoto,
they specialize in
teppatsu-ryori, a
type of shojin-ryori
(vegetable-centered
temple cuisine). The
tatami rooms look
out onto a beautiful
Japanese garden.
Prix-fixe menus are
Y5000-15,000.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Setagaya-ku, Seta
3-6-8. [at the
intersection of
Route 246 and
Kampachi-dori]
 Open 11am-7:30pm
(LO). Closed
Wednesdays.
 Tokyo Food top