Tokyo Food Page
Ume no Hana/
Kichijoji: Tofu
¥0422-28-0320
¤Data
Tofu and yuba spe-
cialties. Dinner
from Y3600.
[Go to branch re-
view]

¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Kichijoji Honcho 2-
3-1, Tokyu Dept.
Store 9F.  Open
11am-3, 5-9pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top