Tokyo Food Page
Hina/
Nishi-Shinjuku:
Sushi
₯5323-2380
€Data
The reliable Hina
chain has claimed
for themselves the
niche of decent-
quality all-you-can-
eat sushi. Priced
from Y3980 at din-
nertime.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 6-5-
1, Shinjuku Island
Tower B1F.  Open
11am-10pm. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top