Tokyo Food Page
Midori-zushi/
Futako-tamagawa:
Sushi
₯3708-8282
€Data
High-quality sushi
at very fair prices.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Setagaya-ku, Tama-
gawa 3-17-1, Takash-
imaya Honkan 6F. 
Open 11am-9pm daily.

 Tokyo Food top