Tokyo Food Page
Sasa no Yuki/
Uguisudani: Tofu
₯3873-1145
€Data
This venerable old
tofu specialist
(dating back to
1691) stands in a
rather nondescript
neighborhood about a
15-minute walk from
the north end of
Ueno Park. Multi-
course meals feature
tofu in all its
variations, starting
from around Y2000
for lunch and Y4200
for dinner.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Negishi
2-15-10.  Open 11:
30am-8pm (LO).
Closed Mondays.
 Tokyo Food top