Tokyo Food Page
Hana Shizuku/
Ikejiri-Ohashi:
Izakaya
₯3419-8640
€Data
A friendly neighbor-
hood hang-out with a
selection of sake
and a few Japanese
microbrew beers,
along with appetiz-
ing izakaya-style
dishes.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Setagaya-ku, Ike-
jiri 3-3-3.  Open
5pm-5am daily.
 Tokyo Food top