Tokyo Food Page
Shisen Hanten/
Kioicho: Szechuan
₯3263-9371
€Data
Excellent Szechuan-
style cuisine - both
spicy and non-spicy,
in a spacious dining
room. Prix-fixe
dinners start at
around Y6300, but
lunch (from Y1260)
is a real bargain.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Hira-
kawacho 2-5-5, Zen-
koku Ryokan Kaikan
5/6F.  Open 11:
30am-2, 5-9pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top