Tokyo Food Page
Rikyu/
Shibuya: Yoshoku
¥3486-2351
¤Data
Good charcoal-
grilled beef tongue
from this Sendai-
based chain. You'll
also find beef-
tongue curries,
stews, sausages and
other yoshoku-style
dishes, along with
regional sake from
Miyagi Prefecture.
[Go to branch re-
view]

¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Shi-
buya 2-21-1, Shibuya
Hikarie 6F.  Open
11am-10:30pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top