Tokyo Food Page
Tsunahachi/
Shinagawa: Tempura
₯3740-2784
€Data
Fresh, skillfully
prepared tempura at
friendly prices.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinagawa-ku,
Konan 2-15-2, Shina-
gawa Intercity 3F.
 Open 11:30am-10pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top